Doradztwo audytowe i optymalizacja druku - KC Consulting

Projekt 8.2 zapytanie ofertowe - Dotyczy zakupu środków trwałych

Zapytanie ofertowe

Beneficjent: KC Consulting Jerzy Wawryszczuk

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie: 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Tytuł projektu:„Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy elektronicznej wymiany danych i informacji między firmą KC Consulting Jerzy Wawryszczuk, a partnerami.”

Umowa nr:UDA-POIG.08.0200-30-058-14/00

W związku z realizacją wskazanego projektu dofinansowanego ze środków EFRR beneficjent składa poniższe zapytanie ofertowe dotyczące:

1.    Dotyczy zakupu środków trwałych zgodnie z poniższą konfiguracją:

a)   Zakup serwera - Od strony technicznej serwer powinien spełniać parametry i być nie gorszy niż:

Dodatkowo serwer powinien spełniać warunki Green IT szerzej opisane w punkcie „Technologie proekologiczne w ramach inwestycji”

Z uwagi na to, iż będzie on siłą napędową całego systemu informatycznego serwer posiadać powinien możliwość instalacji na nim:

Wszystkie powyższe komponenty powinny być rozbudowane do  wersji dedykowanej dla zaawansowanych zastosowań biznesowych.

b)   Zakup serwera back-up - W ramach projektu Wnioskodawca planuje zakup serwera o parametrach nie gorszych niż:

Dodatkowo serwer powinien spełniać warunki Green IT szerzej opisane w punkcie „Technologie proekologiczne w ramach inwestycji”.

c)   Zakup oprogramowania serwerów - Na zakupionym serwerze zainstalowane zostanie oprogramowanie do zarządzania bazą danych serwera tj. Microsoft Windows Serwer 2012 lub jego nowszy odpowiednik. Oprogramowanie będzie miało na celu stworzenie odpowiedniego środowiska systemowego, które wspierać będzie pracę serwera. Oprogramowanie serwera jest niezbędnym komponentem stanowiącym trzon dla Planowanej aplikacji.

Na zakupionych serwerach zainstalowane zostanie oprogramowanie
do zarządzania bazą danych serwera. Oprogramowanie będzie miało na celu stworzenie odpowiedniego środowiska systemowego, które wspierać będzie pracę serwera.

d)   zakup zestawu komputerowego do monitoringu i obsługi aplikacji - który będzie urządzeniem przeliczeniowym (komputer z monitorem, klawiaturą, myszką oraz wgranym systemem operacyjnym i firewallem ) przeznaczonym do obsługi baz danych, nadawaniu uprawnień dostępu do danych i funkcji poszczególnym użytkownikom, w pełni funkcjonalny z obsługą php i mysql Parametry sprzętowe komputera nie powinny być gorsze niż: procesor Intel Xeon E3-1245, dysk twardy 1TB HDD, pamięć RAM 4GB, Nvidia Quadro, monitor LED 27” o rozdzielczości 2560 x 1440

W skład wydatku wchodzą następujące części:

 

 

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować do:

Pana Jerzego Wawryszczuka

telefon:  +48 604 638 597

e-mail: jw@kc.com.pl

 

 

Uwagi:

 

Beneficjent nie przyjmuje ofert częściowych.

Składana oferta musi obejmować realizację całości wskazanych w zapytaniu działań.

Wybór najkorzystniejszej oferty względem kryterium: 100% cena.

Elementy, jakie musi zawierać oferta:

- nazwa i adres oferenta,

- data sporządzenia oferty,

- termin ważności oferty,

- podpis oferenta wraz z pieczątką firmową,

- cenę netto oraz cenę brutto w odniesieniu do każdej pojedynczej pozycji przedstawionej w poniższej tabeli „Harmonogram działań” załączonej do przedmiotowego zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa: 18.07. 2014 r. o godzinie 23:59.

 

 

Tabela: Harmonogram działań

 

LP

Nazwa

Termin realizacji

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

Etap I:

1

Zakup serwera

01.07.2014-31.10.2014

 

 

2

Zakup serwera back-up

01.07.2014-31.10.2014

 

 

3

Zakup oprogramowania serwerów

01.07.2014-31.10.2014

 

 

4

zakup zestawu komputerowego do monitoringu i obsługi aplikacji

01.07.2014– 31.10.2014 

 

 

Cena całkowita

 

 

 

 

 

                                                                       ………………………………………..

                                                                                              podpis