Doradztwo audytowe i optymalizacja druku - KC Consulting

Projekt 8.2 zapytanie ofertowe - zakup usługi opracowania koncepcji i architektury aplikacji oraz bazy danych systemu

Poznań, dzień 16.06.2014

 

 

Zapytanie ofertowe


Beneficjent:KC Consulting Jerzy Wawryszczuk

Program:Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie:  8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Tytuł projektu:„Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy elektronicznej wymiany danych i informacji między firmą KC Consulting Jerzy Wawryszczuk, a partnerami.”

Umowa nr:UDA-POIG.08.0200-30-058-14/00

 

W związku z realizacją wskazanego projektu dofinansowanego ze środków EFRR beneficjent składa poniższe zapytanie ofertowe dotyczące:

 

 

1)    Zakup usługi opracowania koncepcji i architektury aplikacji oraz bazy danych systemu.

 

 

Dokument końcowy: Specyfikacja wymagań systemu B2B

 

 

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować do:

Pana Jerzego Wawryszczuka

telefon:  +48 604 638 597

e-mail: jw@kc.com.pl

 

 

 

Uwagi:

Beneficjent nie przyjmuje ofert częściowych.

Składana oferta musi obejmować realizację całości wskazanych w zapytaniu działań.

Wybór najkorzystniejszej oferty względem kryterium: 100% cena.

Elementy, jakie musi zawierać oferta:

- nazwa i adres oferenta,

- data sporządzenia oferty,

- termin ważności oferty,

- podpis oferenta wraz z pieczątką firmową,

- cenę netto oraz cenę brutto w odniesieniu do każdej pojedynczej pozycji przedstawionej w poniższej tabeli „Harmonogram działań” załączonej do przedmiotowego zapytania ofertowego,

- metodologię opracowania kosztów.

Termin składania ofert upływa: 23.06.2014 r. o godzinie 23:59

 

 

 

Tabela: Harmonogram działań

 

LP

Nazwa

Termin realizacji

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

Etap I:

1

Zakup usługi opracowania koncepcji i architektury aplikacji oraz bazy danych systemu.

01.07.2014-31.10.2014

 

 

Cena całkowita

 

 

 

 

………………………………………..

            podpis